DRIMA OY:n PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Drima Oy:n (y-tunnus:
3226358-5) tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin. Palvelun käyttäjästä käytetään nimitystä ”Käyttäjä”.

Tekemällä tilauksen tai ottamalla palvelun käyttöön, Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa
näihin käyttöehtoihin ja palvelun yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin (Drima Oy tietosuojaseloste) ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näitä käyttöehtoja täydentäviä ja tarkentavia ehtoja voi sisältyä tarjoukseen tai tilaukseen taikka tietyn palvelun erityisehtoihin. Mikäli Käyttäjä ottaa palvelun käyttöön Driman sopijakumppanin, kuten koulutuspalveluiden tarjoajan kautta, Käyttäjä ymmärtää, että näiden ehtojen lisäksi palvelun käyttöön sovelletaan kyseisen sopijakumppanin sopimus- ja yksityisyydensuojaa koskevia ehtoja (Drima Oy tietosuojaseloste).

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, ei Käyttäjällä ole oikeutettu käyttämään
palvelua.

2. Palvelun sisältö ja käyttö
Drima pyrkii pitämään palvelun sisällön ajantasaisena ja virheettömänä. Palvelu voi sisältää
mainontaa, mutta Drima pyrkii sijoittamaan mahdolliset mainokset niin, etteivät mainokset häiritse palvelun käyttöä.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on hankkinut palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, ohjelmistot sekä verkko- ja muut tietoliikenneyhteydet. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan tällaisten laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Verkkokoulutuksiin osallistuminen saattaa edellyttää sitä, että Käyttäjä asentaa
mobiililaitteelleen Driman kulloinkin ohjeistaman pikaviestintäsovelluksen.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, tai tilauksessa yksilöidyin tavoin organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai paljastaa ulkopuolisille. Käyttäjä vastaa
käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Mikäli Käyttäjä epäilee, että käyttäjätunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen tietoon tai mikäli sillä on syytä epäillä muita sen käyttäjätunnuksilla tapahtuvia palvelun väärinkäytöksiä, Käyttäjä vapautuu edellä mainitusta vastuustaan ilmoitettuaan asiasta Drimalle kirjallisesti.

Drima pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä perustelluista syistä sulkea tai keskeyttää palvelu osittain tai kokonaan.

3. Käyttöoikeus
Käyttäjä saa palveluun henkilökohtaisen taikka tilauksessa yksilöidyn käyttäjämäärään perustuvan tai organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttäjälle myönnettävä käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää Palvelua Käyttäjän omassa sisäisessä toiminnassa.

Muilta osin kuin mitä nimenomaisesti on mainittu näissä Käyttöehdoissa, Käyttäjä ei saa muokata tai kopioida palvelua tai sen sisältöä taikka osaa sisällöstä. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta hyödyntää palvelua kaupallisesti taikka jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville, ellei siitä ole erikseen sovittu Driman kanssa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Drima voi peruuttaa Käyttäjälle myönnetyn palvelun käyttöoikeuden ilman korvausvelvollisuutta, jos 1) Käyttäjä aiheuttaa haittaa tai vahinkoa palvelulle tai Drimalle; 2) Käyttäjä laiminlyö maksuvelvoitteensa tai muuten toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti; tai 3) muutoin on olemassa Käyttäjään liittyvä perusteltu syy käyttöoikeuden peruuttamiseen.

4. Palvelun hinta
Palvelun hinta perustuu käyttöoikeuden laajuuteen ja määräytyy Driman kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Palvelun käytöstä perittävät maksut laskutetaan sovituin laskutuskausittain, sovittuna ajankohtana. Drimalla on oikeus veloittaa sovitun käyttöoikeuden ylittävästä palvelun käytöstä Käyttäjää takautuvasti kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ottaa palvelun käyttöön Driman sopijakumppanin kautta esimerkiksi osana sopijakumppanin tarjoamaa koulutuspalvelua, Driman sopijakumppani veloittaa Käyttäjää palvelun käytöstä osapuolten keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Yleinen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Drimalla on oikeus periä viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

5. Palvelun käytettävyys
Driman pyrkimys on, että palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy, että palvelu voi olla pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä Drimalla ole korvaus- tai muuta hyvitysvelvollisuutta Käyttäjälle tällaisten toimintakatkosten vuoksi. Drima pyrkii ilmoittamaan mahdollisista suunnitelluista toimintakatkoksista Käyttäjälle etukäteen.

6. Henkilötietojen käsittely
Drima tallettaa palvelun tilauksen tai käyttöönoton yhteydessä Käyttäjän tai sen valtuuttaman kolmannen osapuolen antamat ja Driman edellyttämät henkilötiedot sekä käsittelee niitä palvelun yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen (Drima Oy tietosuojaseloste) mukaisesti.

7. Oikeudet palveluun
Palvelu sekä sen sisältämät tietokannat ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki omistusoikeudet sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet palveluun ja sen sisältämiin tietokantoihin ja muuhun aineistoon kuuluvat Drimalle tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti, eikä Käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus, ellei siitä ole osapuolten välillä erikseen kirjallisesti sovittu.

Palveluun mahdollisesti sisältyviin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin tai muuhun materiaaliin sovelletaan yksinomaan tällaisen kolmannen osapuolen lisenssi- tai muita käyttöehtoja. Drima ei vastaa kolmannen osapuolen palveluun toimittaman tai tuottaman materiaalin immateriaali- tai muista oikeuksista, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista.

8. Vastuunrajoitukset
Palvelu sisältöineen tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Drima ei takaa, että palvelu toimii tai on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi tai virheettömästi, tai että palvelua voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan, eikä Drima vastaa palvelun tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu palvelun tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Drima ei myöskään vastaa yhteensopivuusongelmista johtuvasta palvelun käytön estymisestä.

Palvelu voi sisältää linkkejä muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Drima ei vastaa tällaisten kolmansien palveluntarjoajien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä, niiden sisältämistä palveluista tai niillä olevasta markkinoinnista tai muusta aineistosta.

Driman mahdollinen vastuu Käyttäjää kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu jo maksettujen käyttömaksujen palauttamiseen vielä käyttämättä olevilta osin. Drima ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat palvelusta, palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo

Edellyttäen, että Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja, Käyttäjälle palvelun käyttämiseksi myönnetty käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa käyttöoikeuden päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään yhtä kuukautta ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä.

Kummallakin osapuolella on oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan, eikä korjaa menettelyään viipymättä saatuaan rikkomuksesta toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen. Drimalla on lisäksi oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi kohdassa 3 manituissa tilanteissa.

Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä Käyttäjän on lopetettava palvelun käyttäminen.

10. Käyttöehtojen muutokset
Drimalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä Käyttäjälle joko palvelussa tai kirjallisesti, kuten sähköpostitse, ilmoittamalla siitä Käyttäjälle yhtä kuukautta etukäteen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita ehtoja, Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeutensa päättymään muutoksen voimaantulohetkeen tai, mikäli muutos on jo tullut voimaan, välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Drimalle. Jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai Driman aloitteesta ja muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan, tulee muutos voimaan, kun se on julkaistu palvelussa.

11. Kuluttajia koskevat erityisehdot
Palveluilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu Käyttäjän annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Kuluttajalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja voi nostaa Driman kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei kuluttaja asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Driman kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lainvalintasääntöjä lukuunottamatta. Kaikki näihin käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti neuvotteluin, ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa.

Tietosuojaseloste

15.09.2021
Drima Oy
Tapiontie 24B
02720 Espoo

Drima Oy on suomalainen ohjelmistokehitykseen erikoistuva yritys. Tämä tietosuojalauseke koskee Driman asiakkaiden sekä sen tuottamien palveluiden henkilötietojen käsittelyä. Drima käsittelee asiakkaiden sekä palveluiden käyttäjien henkilö- ja koulutustietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta, jonka asiakas on tilannut.

Pyydämme tutustumaan tarkasti tietosuojalausekkeen sisältöön.

1. Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: Drima Oy, Y-tunnus: 3226358-5
Osoite: Tapiontie 24B, 02720 Espoo
Sähköposti: info@drima.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Keräämme ainoastaan ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden kirjautumisen ja käytön yhteydessä.
Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan tallentaa palveluihin myös kouluttajien tai
rekisteröidyn työnantajan toimesta.

Käsittelemme seuraavia asiakastietoja sekä palveluiden käyttäjä- ja koulutustietoja: perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, syntymämaa opetuksesta vastaavien henkilöiden, sihteerien, opettajien ja kouluttajien perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, yhteystiedot, yrityksen nimi ja y-tunnus palveluiden käyttötiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat automaattisesti kerättävät tiedot sekä tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot koulutustiedot, kuten tieto koulutuksista, johon rekisteröity on osallistunut tai joihin hän on ilmoittautunut sekä tutkinnot, joita hän on suorittanut, sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelun käyttöoikeusaika, palveluun liittyvä yhteydenpito ja tapahtumat sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot suoramarkkinointiluvat ja  kiellot

Lisäksi keräämme palveluidemme käytöstä tietoa evästelausekkeessa kuvatuin tavoin.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden toteuttaminen: Käytämme henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseen ja kirjautumiseen, palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen, laskutukseen ja perintään sekä rekisteröidyn kanssa tapahtuvaan viestintään. Osana palvelun tuottamista voimme myös analysoida palveluiden käyttöä, rekisteröityjen koulutustietoja ja rekisteröityjen kyselyihin antamia vastauksia luodaksemme käyttäjää koskevan oppimisprofiilin tarjotaksemme räätälöidympää palvelua. Ilman tähdellä merkittyjä pakollisia tietoja palveluita ei voida tarjota sopimuksen mukaisesti. Tämä käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.

Koulutustietokannan ylläpito: Koulutustietokannassa yhdistämme rekisteröidyn käymät koulutukset ja ammattipätevyystiedot samaan näkymään. Voimme käyttää näitä tietoja ilmoittaaksemme rekisteröidylle vanhenevista ammattikorteista tai muista pätevyyksistä sekä antaa rekisteröidyn työnantajalle tai potentiaaliselle työnantajalle pääsyn työnantajan toiminnan kannalta välttämättömiin rekisteröityä koskeviin koulutus ja ammattipätevyystietoihin. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Markkinointi: Käytämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin. Markkinointiviestejä voidaan räätälöidä käyttäjien antamien tai palveluiden käytöstä kerättyjen tietojen avulla. Tällöin käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Tuotekehitys ja raportointi: Käytämme tietoja kehittääksemme palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi asiakkaan yhteydenotot auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia palveluihimme toivotaan. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Lakisääteiset velvoitteet: Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy noudattaaksemme kirjanpitolakia. Esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Kuljettajatiedot, kuten ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot sekä ammattipätevyystiedot, kuten kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä taksinkuljettajan ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutustiedot sekä korttitiedot, ovat julkisia tietoja, joiden käsittely on välttämätöntä koulutuskeskuksille ja ammattimaista liikennettä harjoittavalle yritykselle. On myös rekisteröidyn etu, että tiedot ovat työnantajan tai potentiaalisen työnantajan saatavilla kootusti ja ajantasaisesti. Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, niin katsomme, että rekisteröity voi kohtuudella odottaa käsittelyä ottaen huomioon tietojen julkisen luonteen, työnantajan ja työntekijän tai työnhakijan välisen suhteen sekä ammattiliikennettä harjoittavan yrityksen tarpeen käsitellä sopimussuhteen ja lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voi vastustaa alla kuvatuin tavoin.

4. Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Koulutustietoja säilytetään ajokorttilain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetuin lain mukaisesti koulutuksen tai kokeen suorittamisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan.

Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme nimi- ja yhteystietoja sekä yksittäisiä käyttäjän profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Rekisteröity voi halutessaan pyytää myös tietojen poistamista kokonaisuudessaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme palveluiden käyttäjiä kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojen ajantasaisuuden kirjautumalla palveluihin. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

5. Evästeet
Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. seuraavia tietoja:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot

 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme

 • laitteen malli

 • selain ja selaimen versio

 • IP-osoite

 • istunnon aika ja kesto sekä

 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

 

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjälle annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla taikka käyttää tässä tietosuojalausekkeessa listattuja vaikutusmahdollisuuksia.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn usealla eri tavalla:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.

Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta käyttäjä voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja
käsittelyyn seuraavin tavoin:

Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”private browsing”) käyttäjä voi selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla käyttäjä on käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.

Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Google Analyticsin käytön estäminen: Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee myös koulutuspalveluita tarjoava yritys oman rekisteriselosteensa tai tietosuojalausekkeensa mukaisesti. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja seuraavin tavoin:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Konserni: Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme palveluiden tuottamisessa alihankkijoita. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Tiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt, joilla on välttämätöntä saada tietoihin pääsy tehtäviensä hoitamiseksi. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Drima
Driving School Management
 • +358 400 646 689
  +358 40 586 4588
 • info@drima.fi
 • Kavallinmäki 15
  02710 Espoo
 • Y-tunnus 3226358-5
© 2023 Drima