Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

DRIMA OY:n PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Drima Oy:n (y-tunnus:
3226358-5) tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin. Palvelun käyttäjästä käytetään nimitystä ”Käyttäjä”.

Tekemällä tilauksen tai ottamalla palvelun käyttöön, Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa
näihin käyttöehtoihin ja palvelun yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin (Drima Oy tietosuojaseloste) ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näitä käyttöehtoja täydentäviä ja tarkentavia ehtoja voi sisältyä tarjoukseen tai tilaukseen taikka tietyn palvelun erityisehtoihin. Mikäli Käyttäjä ottaa palvelun käyttöön Driman sopijakumppanin, kuten koulutuspalveluiden tarjoajan kautta, Käyttäjä ymmärtää, että näiden ehtojen lisäksi palvelun käyttöön sovelletaan kyseisen sopijakumppanin sopimus- ja yksityisyydensuojaa koskevia ehtoja (Drima Oy tietosuojaseloste).

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, ei Käyttäjällä ole oikeutettu käyttämään
palvelua.

2. Palvelun sisältö ja käyttö
Drima pyrkii pitämään palvelun sisällön ajantasaisena ja virheettömänä. Palvelu voi sisältää
mainontaa, mutta Drima pyrkii sijoittamaan mahdolliset mainokset niin, etteivät mainokset häiritse palvelun käyttöä.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on hankkinut palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, ohjelmistot sekä verkko- ja muut tietoliikenneyhteydet. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan tällaisten laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Verkkokoulutuksiin osallistuminen saattaa edellyttää sitä, että Käyttäjä asentaa
mobiililaitteelleen Driman kulloinkin ohjeistaman pikaviestintäsovelluksen.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, tai tilauksessa yksilöidyin tavoin organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai paljastaa ulkopuolisille. Käyttäjä vastaa
käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Mikäli Käyttäjä epäilee, että käyttäjätunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen tietoon tai mikäli sillä on syytä epäillä muita sen käyttäjätunnuksilla tapahtuvia palvelun väärinkäytöksiä, Käyttäjä vapautuu edellä mainitusta vastuustaan ilmoitettuaan asiasta Drimalle kirjallisesti.

Drima pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä perustelluista syistä sulkea tai keskeyttää palvelu osittain tai kokonaan.

3. Käyttöoikeus
Käyttäjä saa palveluun henkilökohtaisen taikka tilauksessa yksilöidyn käyttäjämäärään perustuvan tai organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttäjälle myönnettävä käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää Palvelua Käyttäjän omassa sisäisessä toiminnassa.

Muilta osin kuin mitä nimenomaisesti on mainittu näissä Käyttöehdoissa, Käyttäjä ei saa muokata tai kopioida palvelua tai sen sisältöä taikka osaa sisällöstä. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta hyödyntää palvelua kaupallisesti taikka jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville, ellei siitä ole erikseen sovittu Driman kanssa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Drima voi peruuttaa Käyttäjälle myönnetyn palvelun käyttöoikeuden ilman korvausvelvollisuutta, jos 1) Käyttäjä aiheuttaa haittaa tai vahinkoa palvelulle tai Drimalle; 2) Käyttäjä laiminlyö maksuvelvoitteensa tai muuten toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti; tai 3) muutoin on olemassa Käyttäjään liittyvä perusteltu syy käyttöoikeuden peruuttamiseen.

4. Palvelun hinta
Palvelun hinta perustuu käyttöoikeuden laajuuteen ja määräytyy Driman kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Palvelun käytöstä perittävät maksut laskutetaan sovituin laskutuskausittain, sovittuna ajankohtana. Drimalla on oikeus veloittaa sovitun käyttöoikeuden ylittävästä palvelun käytöstä Käyttäjää takautuvasti kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ottaa palvelun käyttöön Driman sopijakumppanin kautta esimerkiksi osana sopijakumppanin tarjoamaa koulutuspalvelua, Driman sopijakumppani veloittaa Käyttäjää palvelun käytöstä osapuolten keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Yleinen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Drimalla on oikeus periä viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

5. Palvelun käytettävyys
Driman pyrkimys on, että palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy, että palvelu voi olla pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä Drimalla ole korvaus- tai muuta hyvitysvelvollisuutta Käyttäjälle tällaisten toimintakatkosten vuoksi. Drima pyrkii ilmoittamaan mahdollisista suunnitelluista toimintakatkoksista Käyttäjälle etukäteen.

6. Henkilötietojen käsittely
Drima tallettaa palvelun tilauksen tai käyttöönoton yhteydessä Käyttäjän tai sen valtuuttaman kolmannen osapuolen antamat ja Driman edellyttämät henkilötiedot sekä käsittelee niitä palvelun yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen (Drima Oy tietosuojaseloste) mukaisesti.

7. Oikeudet palveluun
Palvelu sekä sen sisältämät tietokannat ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki omistusoikeudet sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet palveluun ja sen sisältämiin tietokantoihin ja muuhun aineistoon kuuluvat Drimalle tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti, eikä Käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus, ellei siitä ole osapuolten välillä erikseen kirjallisesti sovittu.

Palveluun mahdollisesti sisältyviin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin tai muuhun materiaaliin sovelletaan yksinomaan tällaisen kolmannen osapuolen lisenssi- tai muita käyttöehtoja. Drima ei vastaa kolmannen osapuolen palveluun toimittaman tai tuottaman materiaalin immateriaali- tai muista oikeuksista, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista.

8. Vastuunrajoitukset
Palvelu sisältöineen tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Drima ei takaa, että palvelu toimii tai on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi tai virheettömästi, tai että palvelua voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan, eikä Drima vastaa palvelun tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu palvelun tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Drima ei myöskään vastaa yhteensopivuusongelmista johtuvasta palvelun käytön estymisestä.

Palvelu voi sisältää linkkejä muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Drima ei vastaa tällaisten kolmansien palveluntarjoajien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä, niiden sisältämistä palveluista tai niillä olevasta markkinoinnista tai muusta aineistosta.

Driman mahdollinen vastuu Käyttäjää kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu jo maksettujen käyttömaksujen palauttamiseen vielä käyttämättä olevilta osin. Drima ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat palvelusta, palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo

Edellyttäen, että Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja, Käyttäjälle palvelun käyttämiseksi myönnetty käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa käyttöoikeuden päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään yhtä kuukautta ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä.

Kummallakin osapuolella on oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan, eikä korjaa menettelyään viipymättä saatuaan rikkomuksesta toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen. Drimalla on lisäksi oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi kohdassa 3 manituissa tilanteissa.

Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä Käyttäjän on lopetettava palvelun käyttäminen.

10. Käyttöehtojen muutokset
Drimalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä Käyttäjälle joko palvelussa tai kirjallisesti, kuten sähköpostitse, ilmoittamalla siitä Käyttäjälle yhtä kuukautta etukäteen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita ehtoja, Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeutensa päättymään muutoksen voimaantulohetkeen tai, mikäli muutos on jo tullut voimaan, välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Drimalle. Jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai Driman aloitteesta ja muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan, tulee muutos voimaan, kun se on julkaistu palvelussa.

11. Kuluttajia koskevat erityisehdot
Palveluilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu Käyttäjän annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Kuluttajalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja voi nostaa Driman kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei kuluttaja asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Driman kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lainvalintasääntöjä lukuunottamatta. Kaikki näihin käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti neuvotteluin, ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa.

Drima
Driving School Management
  • +358 400 646 689
    +358 40 586 4588
  • info@drima.fi
  • Kavallinmäki 15
    02710 Espoo
  • Y-tunnus 3226358-5
© 2023 Drima